Bilmeniz Gereken Tüm Vergi İndirim ve avantajları...
YATIRIM, ÜRETİM VE İSTİHDAMI DESTEKLEYEN DÜZENLEMELER
 • Yeni iş kuran gençlere 75 bin TL'lik kazancına 3 yıl boyunca gelir vergisi istisnası getirildi
 • Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8.000 TL'ye kadar kazancından gelir vergisi alınmıyor.
 • Tarımsal üretimin teşviki amacıyla yem ve gübredeki KDV'yi tamamen kaldırıldı.
 • İhracat potansiyeli yüksek firma yetkililerine iki yıl süreyle hususi damgalı (yeşil) pasaport verilebiliyor.
 • Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmıyor.
 • Girişimciliği teşvik etmek için girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıkları ile iştirakleri arasında düzenlenen kâğıtlara damga vergisi istisnası getirildi.
 • Girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklılarının menkul kıymet işlemleri üzerindeki BSMV'den kaynaklanan yükleri kaldırıldı.
 • Sermaye şirketlerinin pay devirlerinde damga vergisi ve noter harcı kaldırıldı, hisse değişimi kolaylaştırıldı. 
 • Kuruluş aşamasında defter tasdik işlemlerinden harç alınmıyor.
 • Ülkemizin uzun vadeli makroekonomik hedeflere ulaşmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan yatırımların hızlıca hayata geçirilmesi amacıyla, "proje bazlı yatırımların" teşvikine yönelik yatırımcı ihtiyaçlarına göre kurgulanabilen esnek bir model geliştirildi.  Bu model ile yatırımcılara mevcut teşviklere ilaveten Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki ilave destek unsurların sağlanması mümkün kılındı.
 • Yatırım tutarının 2 katına kadar kurumlar vergisi indirimi veya 10 yıla kadar kurumlar vergisi istisnası,
 •  49 yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi ve yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi,
 •  Enerji tüketim harcamalarının % 50'sine kadar en fazla 10 yıl süreyle enerji desteği,
 •  5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği
 •  Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği ya da hibe desteği,
 •  Projenin gerektirdiği durumlarda altyapı desteği,
 • Yatırım tutarının %49'unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla sermaye katkısı,
 • İzin, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde istisna getirilmesi veya kolaylık sağlanması,
 • Teşvik sistemimizin bölgesel boyutunu güçlendirmek, görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak, istihdam üretim ve ihracatı artırmak ve bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını daha da azaltmak için Cazibe Merkezleri Programını hayata geçirildi 
  Bu kapsamda; görece az gelişmiş bölgelerde yapılacak yatırımlara;
 • Bedelsiz yatırım yeri sağlanacak.
 • Yatırımcının ihtiyacına uygun şekilde fabrikayı Devlet tarafından yapılarak sembolik fiyatlarla uzun vadeli kiraya verilecek.
 • Fabrikada kullanılacak makinalar için sıfır faizli kredi imkânı sunulacak. İşletme döneminde; faiz indirimli işletme kredi desteği verilecek.
 • Mevcut üretim tesislerini bu bölgelere taşımak isteyen yatırımcılara üretim tesisleri taşıma desteği sunulacak.
 • Çağrı ve veri merkezlerine yatırım desteği ve enerji desteği imkânı sağlandı ve cazibe merkezi kapsamında kurulacak bu merkezlere herhangi bir sabit yatırım tutarı şartı aranmaksızın bölgesel teşviklerden yararlanma imkânı sunuldu.
 • Yatırımın başlangıç aşamasındaki maliyetleri daha da düşürmek ve yatırımcılara başlangıç finansman desteği sağlayabilmek için yatırım döneminde yararlanılabilecek yatırıma katkı oranını tüm bölgeler ve yatırımlar için yüzde 80'e çıkarıldı.
 • Yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda yatırıma katkı tutarının endekslenerek uygulanmasına imkân sağlandı.
 • İnşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirilemeyen katma değer vergisinin ertesi yılda iadesine imkân sağlamak için yatırımlarda stratejik olma zorunluluğu kaldırıldı. Yatırım tutarını 500 milyon TL'den 50 milyon TL'ye indirme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verildi.
 • Kurumlar vergisi desteğinde avantajlı yatırıma katkı oranları ile sigorta primi işveren hissesinde uzun destek süreleri kalıcı hale getirildi.
 • Orta-yüksek teknolojili yatırımlara teşvik mevzuatı kapsamında IV. Bölge destekleri sunmaya başlanıldı.
 • Stratejik yatırımlarda; yatırıma başlama tarihinden bağımsız olarak faiz desteği verilebilmesi mümkün kılındı.
  Serbest bölge olarak ilan edilen araziyi, kullanıcı lehine tapuda tescil edilinceye tarihe kadar emlak vergisinden muaf tutulacak.
  Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işlerini KDV'den istisna edildi.
 • Ülkemizin küresel çapta bir çekim merkezi olabilmesi için bölgesel yönetim merkezlerine kurumlar vergisi muafiyeti tanındı ve belirsizlikler giderildi.
 • Bu merkezlerde çalışanlara, Türkiye dışındaki kazançlar üzerinden döviz olarak ödenen ücretleri gelir vergisinden istisna edildi. 
 • İleri teknolojiye sahip şirketlerin satın alınmasına ilişkin işlemleri damga vergisi ve harçtan muaf tutuldu. 
 • Hizmet ihracı yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin artırılması, yeni ihracat alanlarının oluşturulması, istihdam imkânlarının yaratılması ve nitelikli işgücünün Türkiye de istihdamının artırılması amacıyla; gelirinin %85'i veya fazlasını yurt dışından elde eden hizmet işletmesi çalışanlarına gelir vergisi stopajı teşviki sağlandı. 
  İhracı vergisel açıdan teşvik edilen hizmetlerin kapsamı genişletildi ve ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri analizi, mesleki eğitim hizmetlerine de vergisel destekler verildi. 
 • ÖTV oran farklılaştırması yapılarak, hibrit araçların Türkiye'de üretilmesini ve düşük enerji tüketimi teşvik edildi.
 • KOBİ'lere finansman temininde verdiği kefalet hizmeti ile önemli bir yer tutan Kredi Garanti Fonunun, banka dışı kurumlardan temin edeceği kamusal destek ve mali yardımlar için vereceği kefaletleri harçtan muaf tutuldu. Kredi Garanti Fonunun menkul sermaye gelirlerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamasını sağlandı. 
  Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların ticari kazanç ve gayrimenkul sermaye iradından indirilmesine imkân sağlandı. Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik olarak yapılan işlemlerden damga vergisi ve harç alınmayacak.
 • Yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin imalatına ilişkin işlemlere damga vergisi ve harç istisnası getirildi.
 • Yurt dışında tanıtım, pazarlama ve fuarlara katılım için yapılan işlemlere damga vergisi ve harç istisnası sağlandı.
 • Kamu özel işbirliği ile uluslararası ikili ve çok taraflı anlaşmalar kapsamında yapılan projelere ilişkin işlemleri döviz kazandırıcı faaliyet kabul edilerek vergi, resim ve harç istinası sağlandı.
  Dâhilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılan girdilerin temininde tecil-terkin uygulaması 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı.
TASARRUFLARIN ARTIRILMASI İÇİN TEŞVİKLER
 • Ülkemizin yurtiçi tasarruf birikimine katkı sağlaması amacıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım sistemi getirildi.
 • Bireysel emeklilik sistemi ile birikimli hayat sigortalarında daha uzun kalma vergisel açıdan teşvik edildi. Bu kapsamda, emeklilik hakkı kazanmış olanlardan defaten ödeme almak yerine birikimlerini 10 yıl ve üzeri ömür boyu yıllık gelir sigortalarına yönlendirenlere gelir vergisi istisnası sağlandı.
 • Sermaye piyasası araçlarının daha uzun elde tutulmasını vergisel açıdan teşvik etmeye yönelik olarak Bakanlar Kuruluna yetki verildi.
 • Bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik ve işveren grup emeklilik sözleşmeleri damga vergisinden istisna edildi.
 • Menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları ile emeklilik yatırım fonlarının para piyasası işlemlerine BSMV istisnası getirildi.
 • Sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak ve yurt içinde kamuya ait olan varlıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla Türkiye Varlık Fonunu hayata geçirildi.
YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ İŞLEM MALİYETLERİNİN VE BELİRSİZLİKLERİN AZALTILMASI
 • Yatırımcılar tarafından sıkça şikâyet edilen birden fazla nüshadan damga vergisi alınması uygulamasına son verildi ve sözleşmelerin yalnızca tek nüshasından damga vergisi ve noter harcı alınmasına imkân sağlandı.
 • Yatırım teşvik belgeli; mal alımı, gayri maddi hakların kiralama ve alımı, sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşası ile danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine damga vergisi ve harç istisnası getirildi.
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında; binalara 5 yıl süreyle, arazilere yatırım teşvik belgesi süresince emlak vergisi muafiyeti getirildi. Bu kapsamda inşa edilen binalardan bina inşaat ve imar harcı alınmamasını sağlandı.
 • İmalat sanayi makine ve teçhizat yatırımlarının finansmanında kullanılan kredilere BSMV istisnası getirildi.
 • İmalat faaliyetlerinde kullanılan yeni makine ve teçhizat alımlarına yönelik işlemlerdeki harç ve damga vergisi yükü kaldırıldı.
 • Azami tutardan vergi alındıktan sonra bedeli artırılan sözleşmelerde artan bedele ilişkin damga vergisi ile sözleşmenin müeyyidesi olan cezai şart gibi taahhütler nedeniyle damga vergisi alınmamasını öngörüldü. 
 • Senet, sözleşme ve kâğıtların değiştirilmesi halinde, yalnızca artan tutar üzerinden harç alınması hususu düzenlendi.
 • Birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü halinde sadece bir kefil ve garantörden damga vergisi alınmasına imkân sağlandı. 
 • Damga vergisinden istisna kira sözleşmelerindeki kefalet şerhleri ve teminatlardan damga vergisi ve harç alınmayacak.
 • Deniz araçlarının inşa, yenileme ve dönüşümünü damga vergisi ve harçtan istisna edildi.
 • Tahkim yargılamasında nispi harç tamamen kaldırıldı. Sulh yolunu tercih edenler desteklendi.  Tacirler arası ipotek tesisi işlemlerinden alınan harçlar yarıya düşürüldü.
 • Kamu ihalelerinin iptalinde ödenen ihale karar damga vergisinin iadesine imkân sağlandı.
 • Sigorta sözleşmeleri damga vergisi istisnasının kapsamına sigorta yaptırma taahhütlerini dâhil edildi.
 • Tüketici Hakem Heyeti ve mahkemeleri kararlarına istinaden tüketiciye iade edilen BSMV'nin izleyen dönemlerde mahsubuna imkân sağlandı.
 • Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası ihtilaflarını ortadan kaldırıldı.
 • Kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmamasını öngörüldü. Kanuni sürenin bitiminden itibaren 3 gün içinde elektronik ortamda verilen bildirim veya formlara kesilecek cezalarda indirim yapıldı.
 • Genel ve özel vekâletnamelerin tamamından aynı tutarda noter harcı alınmasına imkân sağlandı.
 • Sözleşme türleri için damga vergisi oran farklılaştırılması imkânı sağlandı.
 • Tescil için başvuran mükelleflerin kuruluş işlemlerine ait başvuru evraklarını vergi dairesine elektronik olarak gönderebilmesine imkân sağlandı.
 • Şirket kuruluş ve defter tasdik işlemlerinde alınan harçların odalar tarafından da tahsil edilmesini sağlayarak işlem süreçleri kısaltıldı.
 • İmza sirkülerinin noter yerine ticaret sicilinde de düzenlenmesine olanak sağlandı.
SERMAYE PİYASALARININ DERİNLEŞTİRİLMESİ, VERGİSEL MALİYETLERİN AZALTILMASI,  FAİZSİZ FİNANSIN DESTEKLENMESİ
 • Finans kurumları ve ürünleri arasındaki vergisel yükler eşitlendi.
 • Sat-Kirala/Geri Al işlemlerine ilişkin kazanç ve KDV istisnası kapsamına her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları dâhil edildi.
 • Katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının istisnadan yararlanmalarına imkân sağlandı.
 • Faizsiz finans ürünleri üzerindeki vergi kaynaklı ilave maliyetler kaldırılarak diğer finans kurumları ile aynı seviyeye getirildi.
 • Faizsiz finans ürünlerine ilişkin kurumlar ve katma değer vergisi istisnasının kapsamına her türlü varlık ve haklar dâhil edildi.
 • Bu varlıklara ilişkin yüklenilen KDV'nin devir tarihine kadar indirimine imkân sağlandı.
 • Gayrimenkul yatırım ortaklarına tanınan damga vergisi istisnası gayrimenkul yatırım fonlarını da kapsayacak şekilde genişletildi.
 • Finansal kiralama konusu malların finansal kiralama şirketlerince teminine ilişkin işlemlerden damga vergisi ve harç (tapu hariç) alınmayacak.  Finansal kiralama süresi sonunda taşınmazın kiracıya devrinde tapu harcı istisnası getirildi.
 • Bankalarda olduğu gibi aracı kurumların türev işlemleri de damga vergisinden istisna edildi. 
 • Aracı kurumların kredili menkul kıymet işlemleri damga vergisinden istisna tutuldu.
 • Banka, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumların kredilerine tanınan istisna, bu kuruşların kredi devri ve alacak temliki işlemleri için de genişletildi.
 • Finansman şirketlerince kullandırılan krediler harçtan, kredi devirleri damga vergisinden istisna tutuldu.
 • Ödeme kuruluşlarınca düzenlenen tek seferlik ödeme sözleşmeleri damga vergisinden istisna tutuldu.
 • Farklı kira sertifikası ihraç türlerini kapsayacak şekilde damga vergisi ve harç istisnasının kapsamı genişletildi.
KATMA DEĞER ZİNCİRİNDE YÜKSELMEK İÇİN AR-GE VE TASARIM DESTEKLERİ
 • Ar-Ge ile ilgili vergi teşviklerini ana mevzuatına taşındı, birincil ve ikincil mevzuat düzenlemelerinde uygulama birliği sağlandı.
 • Tasarım faaliyetlerinin ve tasarım personelinin aynen Ar-Ge faaliyetleri ve Ar-Ge personeli gibi desteklenmesine olanak sağlandı.
 • Ar-Ge Merkezleri için gerekli personel sayısını 30'dan 15'e indirildi.
 • Gelir ve kurumlar vergisine göre endeksleme yapılamayan Ar-Ge indirimi tutarına endeksleme imkânı getirildi.
 • Ar-Ge faaliyetlerinde kısmen kullanılan kıymetler için hesaplanan amortisman tutarları için Ar-Ge indirimi hesaplanabilmesi mümkün kılındı.
 • Fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesindeki istisna kolaylaştırıldı.
 • KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmelerin Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine daha fazla yönelmesi amacıyla sipariş üzerine Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri destek kapsamına alındı.
 • Nitelikli Ar-Ge ve tasarım yapan Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yüzde 50 daha fazla indirim imkânı sağlandı.
 • Ar-Ge ve tasarım personeline yönelik gelir vergisi stopajı teşviki oranları artırıldı.
 • Ar-Ge ve tasarım personelinin bölge ve merkez dışındaki çalışmaları ve eğitim faaliyetleri teşvik kapsamına alınarak, daha esnek çalışmaya olanak sağlandı.
 • Ar-Ge merkezlerinde temel bilimler mezunlarının çalışması teşvik edildi. Bunların ücretlerinin belli bir tutarının Hazine tarafından karşılanmasına olanak sağlandı.
 • Ar-Ge ve tasarım projelerinde kullanılmak için ithal edilen eşyaya; gümrük vergisi, fon, damga vergisi ve harç istisnası getirildi.
 • Öğretim elemanlarının Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde sürekli ya da kısmi süreli çalışmasına olanak sağlandı.
 • Üniversite öğretim elemanlarının Ar-Ge ve tasarım projelerinden elde ettikleri gelirlerin yüzde 85'ini hiçbir kesintiye tabi olmaksızın alabilmesi mümkün kılındı.
 • Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalıştırılacak yabancı uyruklu Ar-Ge ve tasarım personelinin istihdamı kolaylaştırıldı.
 • Rekabet öncesi işbirliği projelerine etkinlik kazandırıldı ve proje bütçesinin yüzde 50'sine kadar hibe verilmesine imkân sağlandı.
 • Teknogirişim sermaye desteği etkinleştirildi ve teşvikten yararlanmaya yönelik mezuniyet şartı esnetildi.
 • Ar-Ge yapan işletmelerin finansmana erişimi kolaylaştırıldı.
 • Teknoparklarda Ar-Ge ve tasarım merkezi kurulabilmesine olanak sağlandı.
 • Teknopark yönetici şirketin mülkiyetindeki taşınmazlara emlak vergisi muafiyeti getirildi.
KAYITLI EKONOMİYE GEÇİŞİN HIZLANDIRILMASI, VERGİYE UYUMUN TEŞVİK EDİLMESİ
 • Vergi dairelerine verilen beyannameler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen bildirgelerin tek bir platform üzerinde birleştirilmesine olanak sağlandı.
 • Vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla, haklarında henüz vergi incelemesine başlanılmamış veya takdir komisyonuna sevk edilmemiş mükellefler için İzaha Davet müessesesi getirildi.
 • Vergi teşviklerinden geriye dönük yararlandırmamaya ilişkin hükümler Vergi Usul Kanunu'ndan çıkarılarak güvenli bir yatırım ortamı oluşturuldu.
 • Özel tüketim vergisi taahhütnameleri damga vergisinden istisna edildi.
 • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında uluslararası mevzuata uyum sağlanarak belirsizlikler giderildi.
 • Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüğünü tam ve zamanında yerine getirenlere örtülü kazanç dağıtımı nedeniyle yapılacak tarhiyatlarda vergi ziyaı cezasının yarısının alınması sağlandı.
 • İnternet ve diğer bilgi işlem teknolojilerinin kullanıldığı alanlarda kayıt dışılıkla etkin mücadele için her türlü işlem nedeniyle Bakanlar Kuruluna vergi kesintisi yapabilme yetkisi verildi.
ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE VARLIK BARIŞI
 • Özel sektörün kamuya olan borç yükünü azaltılarak, borçları taksitle ödeme imkânı getirildi.
 • İhtilafların sulh yoluyla çözüme kavuşturulması suretiyle ihtilaflı alacakların tahsilatı hızlandırıldı ve mahkemelerin iş yükü azaltıldı.
 • Vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesini mümkün kılındı.
 • Matrah ve vergi artırımı suretiyle vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olunmamasını sağlandı.
 • İşletme kayıtları fiili duruma uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçiş teşvik edildi.
 • Yurt içi ve yurt dışındaki varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına olanak sağlandı.
 • 6552 sayılı Kanuna göre yapılandırılan alacaklarda kalan taksitlere yeni düzenlemeden yararlanma hakkı verildi.
SOSYAL DÜZENLEMELER
 • Asgari geçim indirimi 3 üncü çocuk için %5'ten % 10'a çıkarıldı, 3 çocuklu bir çalışanın gelir vergisi yükü sıfırlandı.
 • Ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması kapsamında kreş ve gündüz bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançları beş vergilendirme boyunca gelir ve kurumlar vergisinden istisna edildi.
 • 2016 Ekim-Aralık aylarında ücreti 1.300 TL'nin altına düşenlere ilave asgari geçim indirimi imkânı sağlandı.
 • Konut teslimlerindeki KDV oranını 31 Mart 2017 tarihine kadar yüzde 8'e indirildi.
 • Şehir içi ticari yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar ile yük taşımacılığında kullanılan taşıtların özel tüketim vergisi ödenmeksizin yenilenebilmesine imkân tanındı.
 • Şehitlerin eş ve çocuklarının, eş veya çocukları bulunmaması durumunda ana veya babasından birinin bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisi ödemeksizin taşıt edinebilmesine imkân sağlandı.
 • Öğrencilerle okullar arasında düzenlenen kâğıtları damga vergisinden istisna edilerek özel eğitim desteklendi.
 • Öğrencilerin burs ve öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna girebilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname ve kefaletnamelere harç istisnası getirildi.
 • Öğrenim gören 25 yaşını doldurmamış gençlere verilecek pasaportlardan harç alınmayacak.
 • Otomobillerin vergilendirilmesinde vergi adaletini pekiştiren, ekonomik ve sosyal politika tercihlerimizi daha iyi yansıtan yeni bir sisteme geçildi.

Copyright 2017 - Smmm Mehmet Gökçe - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Smmm Mehmet Gökçe - Tüm Hakları Saklıdır